ਹਯਾਤ COVID-19 FAQs ਦੀ ਦੁਨੀਆ

Hyatt Centric Victoria Harbour Hong Kong Swimming Pool

1. ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੁਲੀਨ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?

28 ਫਰਵਰੀ 2021 ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਯਾਤ ਦੇ ਏਲੀਟ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਡਿਸਕਵਰੀ, ਐਕਸਪਲੋਰਿਸਟ, ਗਲੋਬਲਿਸਟ) ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ (ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ) ।
ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਇੱਕ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ/ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ/ਜਾਪਾਨੀ/ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੇ WeChat ਮਿਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।

2. ਇਹ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਥਿਤੀ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹਯਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਐਲੀਟ ਟੀਅਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

3. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ‘ਵਰਲਡ ਆਫ ਹਯਾਤ’ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਮੇਲ, WeChat, My Hyatt Concierge communications ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

4. ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੋਗ ਹਨ ਪਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਮ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ?
ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ 1 ਅਪਰੈਲ 2020 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਰਿਤ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੇੜਲੇ ਗਲੋਬਲ ਸੰਪਰਕ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਏਥੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ https://about.hyatt.com/en/contact.html
ਈਮੇਲ ਪਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
ਚੀਨੀ – china.worldofhyatt@hyatt.com ਜਾਂ WeChat ਰਾਹੀਂ ਹਯਾਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ (WeChat ID: HyattHotels)।
ਜਾਪਾਨੀ – japan.worldofhyatt@hyatt.com
ਕੋਰੀਆਈ – sea.worldofhyatt@hyatt.com
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ – worldofhyatt@hyatt.com

5. ਕੀ ਵਾਧੂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਲੀਨ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਪਵਾਦਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ (ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ)?
ਹਯਾਤ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਲੋਬਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਟੀਅਰ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਯੋਗਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਅਵਾਰਡ

1. ਕਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ?
ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ (ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ) ਜੋ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
i. 18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਖੇਤਰਵਿੱਚ ਪਤੇ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ (ਹੇਠਾਂ ਸੂਚੀ ਦੇਖੋ)
ii. ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੇਲਿੰਗ ਪਤੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 18 ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਚੀਨੀ/ਰਵਾਇਤੀ ਚੀਨੀ/ਜਾਪਾਨੀ/ਕੋਰੀਆਈ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
iii. ਮੈਂਬਰ ਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਮੇਲ ਿੰਗ ਪਤੇ ਦੇ ਫਾਈਲ ‘ਤੇ ਈਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ WeChat ਮਿੰਨੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ।

2. ਕਿਹੜੇ ਇਨਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ?
ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧਾਵਾਂਗੇ ਜੋ 1 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਵਿਚਕਾਰ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਨਾਈਟ ਅਵਾਰਡ, ਸਵੀਟ ਅੱਪਗਡਅਵਾਰਡ ਅਤੇ ਕਲੱਬ ਐਕਸੈੱਸ ਅਵਾਰਡ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਮਾ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਾਮ ਜੋ 2020 ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਆਫ ਹਯਾਤ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।

3. ਇਹਨਾਂ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਪਰ ਸੂਚੀਬੱਧ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਸਤੇ, 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮਿਤੀ 31 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਹੋਵੇਗੀ।

4. ਇਨਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ?
ਇਨਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਆਫ ਹਯਾਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ – ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਰਹੇ ਅਵਾਰਡਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨਾਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 15ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੀ ਥਾਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨਾਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗ ਰਹੀ ਹੈ।

ਆਮ FAQs

1. ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ?
ਅਮਰੀਕਨ ਸਮੋਆ, ਆਸਟਰੇਲੀਆ, ਬਰੂਨੀ ਦਾਰੂਸਲਮ, ਕੰਬੋਡੀਆ, ਕੈਰੋਲਿਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਗਰੇਟਰ ਚੀਨ (ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਚੀਨ ਸਮੇਤ) ਹਾਂਗਕਾਂਗ SAR, Macao SAR ਅਤੇ ਤਾਇਵਾਨ), ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆਈਲੈਂਡ, ਕੋਕੋਸ (ਕੀਲਿੰਗ) ਟਾਪੂ, ਕੁੱਕ ਆਈਲੈਂਡ, ਫੀਜੀ, ਫਰੈਂਚ ਪੋਲੀਨੇਸ਼ੀਆ, ਗੁਆਮ, ਸੁਡ ਆਈਲੈਂਡ ਅਤੇ ਮੈਕਡੋਨਾਲਡ ਟਾਪੂ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਜਾਪਾਨ, ਕਿਰੀਬਾਟੀ, ਕੋਰੀਆ ਪਿਟਕੇਅਰਨ, ਸਮੋਆ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, ਸੋਲੋਮਨ ਟਾਪੂ, ਤਾਹਿਤੀ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਤਿਮੋਰ-ਲੇਸਟੇ, ਟੋਂਗਾ, ਤੁਵਾਲੂ, ਵਨੁਆਤੂ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਵੇਕ ਆਈਲੈਂਡ, ਵਾਲਿਸ ਅਤੇ ਫੁਟੂਨਾ।

ਸਰੋਤ: https://help.hyatt.com/en/faqs/world-of-hyatt/covid-19.html

Post Tags:

David Iwanow

I have been travelling around the world since I was young and travel is in my blood. I've travelled to almost 40 countries around the world and can now be found based in Amsterdam, The Netherlands. I've visited over 6283 places with 12,449 checkins on Foursquare/Swarm and I'm a level 9 Google Local Guide with 497 reviews and having posted 9,133 photos which have been viewed 59 million times.